Dokumentacija iz 2007. godine

Sednica Skupštine akcionara 6. VII 2007
Poziv za skupštinu
Zapisnik sa I Skupštine akcionara
Izvod iz finansijskog izveštaja za 2007.
Godišnji izveštaj o poslovanju 2007.
 
Izjava o planu za II polugodište 2007.