Dokumentacija iz 2008. godine

Sednica Skupštine akcionara 30. VI 2008
Poziv za skupštinu akcionara
Izveštaj o održanoj II Skupštini akcionara
Izvod iz zapisnika sa sednice
Zapisnik sa Skupštine
Izvod iz finansijskog izveštaja 2008.
Odluke sa skupštine akcionara
 
Vanredna Skupština akcionara 15. IX 2008
Izveštaj o održanoj III Skupštini akcionara
Izvod iz Zapisnika III Skupštine akcionara
Oglas o sazivanju III (vanredne) sednice Skupštine akcionara
Poziv na skupštinu
Zapisnik sa III Skupštine akcionara
 
Izjava o planu za I polugodište 2008.
Izjava o planu za II polugodište 2008.
Izveštaj o poslovanju u 2007.
Izvod iz finansijskih izveštaja za 2007.
Revizorsko mišljenje
Šestomesečni plan poslovanja 2008.