Dokumentacija iz 2010. godine

Sednica Skupštine akcionara 25. VI 2010
Izveštaj o skupštini akcionara
Odluka o rasporedu dobiti iz 2009.
Odluka o reviziji
Odluka o sazivanju Sednice
Odluka o završnom računu i planu za 2010.
Poziv akcionarima za skupštinu
Zapisnik skupštine akcionara
 
Godišnji izveštaj za 2010.
Izjava o planu za I polugodište
Izjava o planu za II polugodište