Dokumentacija iz 2013. godine

Sednica Skupštine akcionara 28. VI 2013
poziv na Skupštinu akcionara
Poslovnik o radu Skupstine 2013.
Odluka Nadzornog odbora
Donete odluke i rezultati glasanja
Izveštaj sa sednice 28.06.2013 za berzu
Odluka 1 - predsednik SA
Odluka 2 - finansijski izveštaj za 2012.
Odluka 3 - IZVEŠTAJ O REVIZIJI
Odluka 4 - raspodela dobiti
Odluka 5 - izbor revizora
Zapisnik sa skupštine akcionara 28.06.2013.
 
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.
Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama
Izveštaj revizora 2013